• facebook
  • kakaostory
  • twitter
  • youtube


영아 활동계획안 홈 활동계획안 > 영아 활동계획안
연령        
만 0세                  
만 1세          
       
만 2세            
         
   
영역              
                 
             
검색어
연령 주제 / 영역 활동명 교수자료
만 0세 움직여요
낮잠
만 1세 느낄 수 있어요
안전교육
1수준
⋅화재 사이렌 소리를 듣고 불이 났다는 것을 안다.
⋅화재 시 교사의 도움을 받아 비상구를 찾아서 신속하게 대피한다.
2수준
⋅화재 사이렌 소리를 듣고 불이 났다는 것을 안다.
⋅화재 시 교사의 도움을 받아 비상구를 찾아서 신속하게 대피한다.
만 1세 느낄 수 있어요
안전교육
PPT
만 1세 느낄 수 있어요
안전교육
만 1세 느낄 수 있어요
안전교육
PPT
만 1세 느낄 수 있어요
안전교육
PPT
만 1세 놀이할 수 있어요
안전교육
멀티플래시
만 2세 재미있는 여름이에요
기본생활(인성교육)
그림
만 2세 나는요
기본생활(인성교육)
PPT
만 2세 나는요
기본생활(인성교육)
그림
만 2세 나는요
기본생활(인성교육)
그림
만 2세 나는요
기본생활(인성교육)
그림
만 2세 재미있는 여름이에요
신체
그림
만 2세 재미있는 여름이에요
바깥놀이
만 2세 재미있는 여름이에요
바깥놀이
12345678910>